Voucher - Rent Dream Car

Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej Ci osoby?

Kup voucher na wynajem dowolnego pojazdu z naszej floty.

Mamy dla Ciebie niebanalną propozycję – zakup vouchera do naszej wypożyczalni samochodów osobowych i motocykli. Wynajem jednego z naszych pojazdów może stać się świetną niespodzianką dla kogoś bliskiego, kto uwielbia szybkie i sportowe samochody albo zwyczajnie chciałby przejechać się bardziej luksusowym autem. Każda okazja może być dobra do sprezentowania bliskiej Ci osobie bonu podarunkowemu z konkretną kwotą do wykorzystania.

Nie stawiamy żadnych ograniczeń wobec sumy vouchera, a wystarczy zapoznać się z poniższymi wskazówkami odnośnie zamówienia bonu:

 1. Należy wykazać się chęcią sprawienia komuś bliskiemu niespodzianki i niezmiernej przyjemności korzystania z naszych pojazdów.
 2. Wypełnij kolejno nasz formularz zgłoszeniowy, gdzie wskażesz kwotę podarunkową oraz swoje dane kontaktowe.
 3. Następnie oczekuj od nas maila zwrotnego z potwierdzeniem realizacji vouchera i unikalnym kodem, który będzie nam potrzebny do weryfikacji zamówienia. Wszystko otrzymasz w formie PDF-a, dzięki czemu bon będziesz mógł wydrukować i przekazać w prezencie.

 

Informational. Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod

Formularz zamówienia

Additional Information

Regulamin Najmu

Regulamin Rent Dream Car

w zakresie najmu samochodów

(obowiązuje od dnia 01.04.19 r.) 

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Justynę Raczkowską prowadzącą działalność gospodarczą po firmą Rent Dream Car Justyna Raczkowska siedzibą w Warszawie przy Ul. Grzybowskiej 87, w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię

Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a umową obowiązują postanowienia umowy. 3. Stronami umowy najmu samochodu jest:
 • Wynajmujący – Justyna Raczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rent Dream Car z siedzibą w Warszawie przy Ul .Grzybkowskiej 87.
 • Najemca – osoba fizyczna lub osoba prawna

 

II. Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

§2

 1. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania wynajętym samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty oraz posiada uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport.
 2. Najemcą może być także osoba prawna, jeśli jest reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą powyższe kryteria.
 3. Wymogi wskazane w ust. 1 i 2 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 4. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w ust.1 i 2, wymienioną w umowie najmu jako kierowca lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę do używania osobie niewymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.
 5. Udzielenie przez Wynajmującego innej osobie upoważnienia do prowadzenia pojazdu może nastąpić po przekazaniu Wynajmującemu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie przez tą osobę kryteriów przewidzianych Regulaminem. Udzielenie upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wymaga zawarcia aneksu do umowy najmu.
 6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu.

§3

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, jakiekolwiek opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.

2.W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie nie spełniającej wymogów przewidzianych w § 2 Regulaminu lub niewskazanej w umowie jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez Najemcę kaucję.

§4

 1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Wynajmującego i Najemcę Umowy najmu samochodu. 2. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu chyba, że strony postanowią inaczej. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 2. Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie.
 3. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem, najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z pełnym bakiem. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.
 4. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.

 

III. Obowiązki najemcy

§5

 1. Najemca zobowiązany jest do:

1) posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu).  2) stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu, 3) korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, zzachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu,

4) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, 5) każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz blokad,

 • wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
 • każdorazowo po zakończeniu jazdy – zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego oraz kompletu kluczyków poza samochodem, 8) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

2.Najemcy w szczególności zabrania się:

 • prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomość
 • przekraczania dopuszczalnej prędkości
 • palenia tytoniu w samochodzie
 • dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego
 • przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy
 • uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów

7) przewożenia materiałów żrących brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.

 1. W przypadku naruszenia postanowień ust. 2 Najemca traci kaucję za dany samochód.
 2. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie przeróbek lub zmian, o których mowa w ust. 2 pkt.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami lub zmianami, o których mowa w ust. 2 pkt.4.

§6

1.Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania Najemcy w zakresie sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy

związanych z powyższymi okolicznościami.

 1. Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów, Wynajmującemu bądź osobie przez niego upoważnionej.

 

§7

 1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie ustalonym w umowie. 2. Najemca może zwrócić samochód w innym miejscu za dodatkową opłatą po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.
 2. Koszty zwrotu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania samochodu.

4.Samowolne przedłużanie najmu o ponad 59 minut powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę.

 1. W przypadku zawinionego przez Najemcę niezgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenia samochodu w ciągu 5 godzin od momentu zakończenia najmu określonego w zawartej umowie najmu będzie podstawą dla Wynajmującego do: 1) obciążenia Najemcy karą umowną przewidzianą w Cenniku; 3) naliczenia odpłatności za okres samowolnego przedłużenia najmu wg Cennika. 4) zatrzymanie wpłaconej przez Najemcę kaucji.

§8

Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o ponad jedną dobę ponad czas określony w umowie powoduje oprócz utraty kaucji,  naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej wartości kaucji za każdą kolejną dobę wykraczającą poza okres najmu wymieniony w umowie.

§9

 1. W razie kradzieży lub awarii samochodu w okresie wypożyczenia Najemca ma obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie Wynajmującego oraz Policję. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
 2. Najemca zobowiązany jest                  niezwłocznie powiadomić Wynajmującego dzwoniąc pod numer 530-774-774.
 3. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest wezwać Policję na miejsce zdarzenia i zabezpieczyć samochód.

4.W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia samochodu zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia samochodu za każdy dzień naprawy.

 

5.W przypadku kradzieży samochodu, z winy Najemcy (w szczególności wskutek niezabezpieczenia samochodu, tj.

niezamknięcia samochodu i nieuruchamianie alarmów oraz blokad), kaucja przepada.

§10

Przemieszczanie wynajętego pojazdu przez granicę

Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania zgody

Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień przebywania pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezależnie od powyższego Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania formy pisemnej.

 1. Obowiązki Wynajmującego

§11

 1. Wynajmujący, w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu.
 2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

1) utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy, 2) uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę,

3) unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) szkód parkingowych i aktów wandalizmu.

 

V. Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne

§12

 1. Opłata za okres wypożyczenia uiszczana jest z góry według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustaliły inną forma rozliczeń.
 2. Ceny stawek dobowych oraz wysokość kaucji znajdują się na umowie najmu pojazdu.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od pobrania kaucji oraz potrącenia z kwoty wpłaconej kaucji należności powstałych z tytułu użytkowania samochodu przez Najemcę. Niewykorzystana kaucja podlega zwrotowi.
 4. Kaucja jest pobierana tylko poprzez kartę kredytową.
 5. Zwrot kaucji następuje do 7 dni roboczych.

 
§13

Najemca uiszcza opłaty dodatkowe w przypadku:

1) wydania samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 100 zł.

 • zwrotu samochodu poza godzinami pracy biura- opłata za obsługę – 100 zł .
 • podstawienie samochodu lub jego odbiór w granicach Warszawy, w zależności od odległości – 50 do 100 zł.
 • wynajęcie nawigacji GPS na Polskę za każdą dobę wynajęcia- 10 zł.
 • wynajęcie fotelika dla dziecka od 0-18 kg, za dobę wynajęcia – 10zł.
 • wynajęcie fotelika dla dziecka od 9-36 kg, za dobę wynajęcia – 10zł..
 • zwrotu samochodu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie – 10 zł/ l. 8) zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – 100zł.
 • przekroczenia limitu kilometrów –……………..zł/ za każdy przekroczony kilometr,
 • obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu. Najemca ponosi wówczas opłatę w wysokości 100 zł.

§14

 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach:
 • prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
 • szkody będącej wynikiem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa,

3) ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,

4) odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy

5) zawinionego przez Najemcę niezwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych za: 1) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka ze sterownikiem centralnego zamka, zgubienie lub utrata pilota lub kluczyka do alarmu – 1000 zł,

2) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka nie posiadającego sterownika centralnego zamka – 500 zł.,

3) zawinione przez Najemcę  uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu  karty pojazdu – 500 zł.,

4) zawinione przez Najemcę uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 zł.,

5) złamanie zakazu palenia tytoniu samochodzie – 500 zł.,

6) zwrot samochodu z wyczuwalnym brzydkim zapachem – 200

zł.,

7) zawinione przez Najemcę uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu – 500 zł.,

8) utratę gwarancji na samochód z winy Najemcy – 10 000 zł.

 • zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa –

10.000 zł.,

 • dokonania przez Najemcę demontaż ulub zamiany części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody

Wynajmującego-  1000 zł.,

 1. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa karę umowna Wynajmujący uprawniony jest do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego do kwoty – oraz kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę.

 

 1. Postanowienia końcowe

§15

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy najmu  samochodu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr

101 poz.926 z późn.zm.).

§16

 1. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową. 2.Niniejszy dokument stanowi własność Wynajmującego. Jego powielanie, przekazywanie i kopiowanie, w części, bądź w całości, bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabronione.

3.W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

4.Wszystkie wymienione w regulaminie oraz na stronie internetowej www.globalelitecar.pl ceny zawierają obowiązujące podatki i są cenami brutto.

 1. W przypadku rezerwacji auta z dużym wyprzedzeniem czasowym, gdy auto to zostało uszkodzone, Najemca zobowiązany jest do przedstawienia Wynajmującemu auta zastępczego tej samej klasy.
 2. Jedno dniowe wynajmy pojazdów są możliwe tylko i wyłącznie od poniedziałku do czwartku.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami najmu oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i   w pełni je akceptuję.

                                                                                                 

Podpis Najemcy

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Z pewnością taki voucher będzie dla Twoich bliskich niezapomnianym upominkiem, który zagwarantuje mnóstwo emocji i wspomnienia pełne wrażeń. Nieważne jakimi środkami dysponujesz, ponieważ bon można zrealizować w dowolnej kwocie. Już od 1 zł nawet do 100 tysięcy złotych – to Ty decydujesz o wielkości sumy do wydania w naszej wypożyczalni samochodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym regulaminem sprzedaży vouchera, a także naszymi zasadami wynajmu pojazdów. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje, w tym także wzmiankę o terminie ważności bonu – można wykorzystać go do roku czasu. Zatem jest to długoterminowy prezent warty uwagi dla każdego, kto lubi zaskakiwać i rozpieszczać swoich bliskich.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48) 531 666 660 lub mailowego biuro@rentdreamcar.pl. Bądź oryginalny i spraw swojej rodzinie lub przyjaciołom wiele radości jeżdżącej na 4 kółkach.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!